17/01/2021

Bảng giá đất Đồng Nai mới nhất từ 2020 -> 2024

Tại quyết định số 49/2019/QĐ- UBND của tỉnh Đồng Nai vào ngày 31/12/2019 có ban hành quy định về bảng giá đất của tỉnh này trong giai đoạn 5 năm kể từ 2020 đến năm 2024.

Bảng giá đất Đồng Nai mới nhất từ 2020 đến năm 2024

Bảng giá đất Đồng Nai mới nhất theo quyết định số 49/2019/QĐ-UBND

Quyết định này gồm có 5 chương với những điều mục cụ thể và rõ ràng, theo đó :

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 1
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 1

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 2
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 2

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 3
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 3

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 4
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 4

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 5
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 5

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 6
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 6

 

Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 7
Bảng giá đất Đồng Nai khu vực 7

 

Tham khảo chi tiết hơn tại :

Vừa rồi các bạn đã xem xong nội dung về chủ đề : Bảng giá đất đồng nai mới nhất năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Thân ái và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.