Mỗi doanh nghiệp khi được thành lập đã là Brand name bản chính, đừng biến mất trên thị trường như “một bản sao”.

Hãy tạo nên sự khác biệt với bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, tồn tại mãi trong tiềm thức của mỗi khách hàng.